מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון
תקנון

תקנון אתר הסחר של הודיס

 

1. הגדרות

 1.1  "האתר": אתר האינטרנט שכתובתו www.hoodies.co.il אשר בבעלות החברה, כהגדרתה להלן, ומנוהל על ידה, והמשמש כחנות מקוונת לממכר מוצרי החברה.

            1.2 "החברה"- חברת הודיס בע"מ ח.פ. 513973099 מרחוב העמל 24, ראש העין.

            1.3 "הקבוצה"- מורכבת מהחברות – הודיס בע"מ, טופ-טן אביזרי אופנה בע"מ, קרולינה למקה בע"מ, אורבניקה (אורבניקה (פאלו) ריטייל בע"מ), א.ר קוסמטיקה בוטנית בע"מ (קיקו ו - YVES ROCHER), קסטרו מודל בע"מ וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו הודיס – ובתנאי שימוש אלו יקראו יחד ולחוד "הקבוצה".

            1.4 "המוצרים": כלל המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

            1.5 "משתמש": כל מי שמבקר באתר, המקיים אחר התנאים כאמור בסעיף 4.1 להלן.

            1.6 "מזמין": משתמש אשר בחר בעמוד ההזמנה באתר, את המוצרים המבוקשים, ומילא את הפרטים הנדרשים, כאמור בסעיף 6.1.2 להלן.

            1.7 "חנויות הרשת" או "סניפי הרשת": סניפי הרשת שמפעילה החברה תחת המותג 'הודיס', שאינם מקוונים ו/או אינטרנטיים, כי אם סניפים פיזיים. 

            1.8 "חנויות הרשת באילת ובנתב"ג": סניפי הרשת שמפעילה החברה תחת המותג "הודיס", הממוקמים בעיר אילת או בנמל התעופה בן גוריון ו/או רמון (ככל וישנם), ואשר בשל חוק מס ערך מוסף, חלים כללים מיוחדים בעת החלפת והחזרת מוצרים שנרכשו בהן, מחוץ לאילת או נתב"ג, לפי העניין, ולהיפך. 

            1.9 "מדיניות ביטול עסקה והחלפות"  - מדיניות ביטול עסקה והחלפות של מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, המפורסמת באתר - https://www.hoodies.co.il/exchanges-returns

 

2.  מבוא

            2.1  התקנון הינו הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה ו/או הקבוצה  ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם, והוא יחול על כל שימוש והזמנה שיעשו באתר.

בעצם עשיית שימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא בעיון את כל הוראות התקנון במלואן, והוא מודע לתנאים החלים בעת ביצוע פעולה מכל סוג באתר ומסכים לתנאים אלו לגבי כל פעולה כאמור. המשתמש מתחייב שלא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, הנוגעת להוראות התקנון ו/או כל הנובע מהן ו/או לפעילות האתר על פי התקנון. 

החברה ו/או הקבוצה תהיינה רשאיות לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנות שנערכו ונסתיימו במלואן טרם עריכת השינוי. באחריות המשתמש לשוב ולבדוק את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות -https://www.hoodies.co.il/privacy בכל ביקור באתר ו/או טרם ביצוע כל פעולה בו.

יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו, למטרות חוקיות בלבד ולמטרות שלשמן נועד האתר בלבד.

 

 

 3. פרשנות

            3.1 ההגדרות והמבוא לתקנון מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

            3.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין – למעט במקרה של אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין מדיניות ביטול עסקאות והחלפות ולמעט במקרה של אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון מיוחד שפורסם בקשר לפעילות כלשהי באתר, כגון תחרות בין גולשים או מבצע מיוחד, כאשר במקרה שכזה תגברנה ההוראות בתקנון המיוחד, או במדיניות ביטול עסקאות והחלפות, לפי העניין כאמור. 

            3.3 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. 

            3.4 בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.

 

 

4. השימוש באתר

            4.1 רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בכל תנאים המצטברים כדלקמן:

                        4.1.1 מי שכשיר משפטית ורשאי לבצע פעולות משפטיות. קטין (מי שגילו נמוך מ-18) רשאי לבצע הזמנה באתר אך ורק בכפוף להסכמת ההורה (או אפוטרופוס אחר שלו) לכל תנאי התקנון וקבלת אישורו לכל פעולה באתר. 

בעצם עשיית השימוש באתר מצהיר המשתמש, כי הינו בגיר וכשיר, או, לחילופין, כי קיבל את הסכמת הוריו (או אפוטרופסיו) לעשיית השימוש באתר. אם הנך קטין ולא קיבלת הסכמת הורה, או אפוטרופוס, אינך רשאי לבצע כל פעילות באתר.

                        4.1.2 מי שהינו בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט, ובעל כתובת פיזית למשלוח בישראל.

                        4.1.3 מי שהינו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המנויות להלן: ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס ו/או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה תקף באתר בעת הרכישה, ו/או בעל חשבון באפליקציית ביט ו/או בעל חשבון באתר    .paypal

ו/או כל מי שרשום על שמו ו/או שהינו מחזיק כדין באמצעים חוקיים אחר/ים לתשלום – אשר בעת הרכישה אתר האינטרנט מאפשר רכישה באמצעי זה.

רכישה מהאתר באמצעות מערכות צד ג' מכל סוג מותנית בעמידה בכל התנאים והדרישות של צדדי ג' הרלבנטיים.

מובהר כי לחברה ו/או לקבוצה הזכות לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט, את אמצעי התשלום, באמצעותם ניתן לבצע רכישות באתר, ובכלל האמור, שלא לאפשר שימוש ב- PayPalו/או בכרטיסי אשראי ו/או אמצעי תשלום מסוימים. 

                        4.1.4 מי שקרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.

משתמש אשר אינו מסכים לאיזו מהוראות התקנון מתבקש להפסיק באופן מידי את השימוש באתר.

משתמש אשר אינו מבין איזו מהוראות התקנון ו/או סבור כי הוראה מסוימת משתמעת לשתי פנים- מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 17 להלן, לצורך קבלת הסבר, לפני עשיית שימוש כלשהו באתר.

 

            4.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ללא מתן הרשאה מפורשת מהחברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים שלהלן בעת שימושו באתר ובתוכן האתר, והחברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, רשאים למנוע ממשתמש כלשהו לבצע רכישה באתר (ובכל אתר אחר השייך לקבוצה ו/או מופעל על ידי מי מיחידי הקבוצה) באמצעות חסימתו, או בכל דרך אחרת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

                        4.2.1 הפרה של תנאי מתנאי התקנון ע"י המשתמש.

                        4.2.2 ביצוע מעשה בלתי חוקי או הפרה של הוראות הדין ע"י המשתמש.

                        4.2.3 הקלדה לאתר ו/או מסירה לחברה ו/או לקבוצה ו/או להנהלת האתר בכל דרך אחרת של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון, ע"י המשתמש. 

                        4.2.4 ביצוע במעשה או במחדל, או ניסיון לבצע, דבר שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בקבוצה ו/או בהנהלת האתר ו/או באתר עצמו ו/או במשתמשים אחרים באתר בדרך כלשהי, ע"י המשתמש. 

                        4.2.5 פגיעה בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או באם המשתמש השתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

                        4.2.6 שימוש ע"י המשתמש באתר ו/או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט, וכן לשיבוש ו/או הפרה של כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

 

            4.3 יודגש, כי מעבר לעובדה שאי עמידה במגבלות אלו ע"י המשתמש עלולה להוביל למניעת גישתו לאתר ע"י החברה, היא אף חושפת את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

 

            4.4 החברה ו/או הקבוצה תהיינה רשאיות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, מראה האתר, היקף וזמינות המוצרים הקיימים בו ו/או את היקף וסוג המבצעים הקיימים בו (ככל וקיימים), וכן תהיינה רשאיות לשנות מעת לעת כל היבט אחר הקשור באתר ובתפעולו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך למשתמש ו/או למזמין, מראש.

 

5. המוצרים והמחירים באתר

   

5.1 המוצרים המוצעים למכירה באתר הם מוצרי ביגוד, אופנה, הנעלה ואביזרי אופנה של המותג "הודיס" וכרטיסי מתנה (ככל ויימכרו) לרכישת מוצרים לגביהם יחולו גם הוראות סעיף 12.1 להלן (להלן: "כרטיסי המתנה").

סוג המוצרים שיוצעו למכירה באתר, וכמותם, יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והיא תהא רשאית להוסיף מוצרים נוספים ו/או שירותים לאתר ו/או לגרוע מאלו המוצעים בו למכירה, וכן לקבוע ולשנות מעת לעת את מחירם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש. 

מחירי המוצרים באתר הם בשקלים חדשים. למעט אם נאמר אחרת במפורש, מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ, ככל שהוא חל על פי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח, מאחר ודמי המשלוח לא יכולים להיקבע מראש, שכן עלות המשלוח תלויה בכמות ושווי המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח, בהתאם לתנאי התשלום על משלוח המפורטים ומתעדכנים באתר מעת לעת (לעיתים משלוח לאזור מרוחק כרוך בדמי משלוח יקרים יותר, ולעיתים קיים מבצע או הסדר מיוחד למשלוחים).

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם ו/או מספרם הסידורי מופיעים למכירה באתר, בחנויות הרשת של החברה, ואינם מתחייבים להציע למכירה באתר את כל הדגמים ו/או המוצרים הנמכרים על ידי החברה בחנויות הרשת או איזו מהן.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להחזיק מלאי מינימאלי של פריט ו/או מוצר כלשהו מהמוצרים המוצעים על ידי החברה באתר, ולא יישאו בכל אחריות בגין מוצר שאזל מן המלאי, לרבות לאחר שהוזמן. כמו כן, הקבוצה ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי מחירם של המוצרים באתר יהא זהה למחירם בחנויות הרשת של החברה.

החברה תהא רשאית להציע הצעות מכר כמותי, מבצעים, הנחות והטבות באתר, וכן להפסיק ו/או לשנות מבצעים והטבות אלו, ללא מתן הודעה מוקדמת – מבלי לפגוע ובכפוף להוראות הדין.  הצעות מכר מכל סוג, מבצעים, הנחות והטבות, שיונהגו באתר מעת לעת, לא יהיו בהכרח תקפים בקנייה ברשת חנויות החברה ולהיפך.

מבצע שחל בחנויות הרשת, או באיזו מהן, לא חל בהכרח בחנות האתר ומשכך על אחריות המשתמש לברר לגביי כל רכישה באתר באם חל לגביה מבצע כלשהו שראה בחנויות הרשת או בפרסום כלשהו, ובאם לאו. 

הנחות בעת רכישת מספר פריטים- בכל מקרה בו תוצע באתר הנחה על רכישת פריט נוסף (כמו פריט שני ב-50% הנחה) או קבלת פריט נוסף ללא עלות  ( כמו 2+1 מתנה)  הרי שהפריט/ים שיימכר/ו בהנחה, או ללא תוספת עלות, יהא/יהיו תמיד הפריט/ים הזול/ים מבין אלו שנבחרו.

 

בכל מקרה, לא יחול באתר כפל מבצעים והנחות, למעט אם נאמר אחרת במפורש.

 

כפל מבצעים והנחות עשוי לכלול גם שימוש בקופוני הנחה למיניהם, ככל שיהיו זמינים באתר (כלומר, לא יהיה ניתן לעשות שימוש בקופונים כאמור בעת רכישה במבצעים ו/או בהנחות, למעט אם נאמר אחרת במפורש). למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה, ניתן לממש קופון אחד בלבד, במסגרת כל רכישה באתר.

תמונות המוצרים שבאתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים שיסופקו למזמינים מהאתר בפועל.

רק התיאור המילולי של המוצר באתר יחייב את החברה ו/או הקבוצה ו/או את הנהלת האתר ו/או את מפעילי האתר ו/או מי מטעמם של כל אחד מאלו, וזאת בכפוף לכל הוראה אחרת בתקנון, לרבות ההוראה בדבר טעות סופר שבסעיף 13.2 להלן.

המזמין יהא מנוע מלטעון כי ישנה אי התאמה בין המוצר שהזמין באתר לבין המוצר שקיבל בפועל, במשמעותה בסעיף זה להלן, למעט במקרים הבאים:

1.         במקרה שבו שם הדגם ו/או הפריט של המוצר שקיבל שונה משם הדגם ו/או הפריט שהוזמן באתר.

2.         במקרה שבו המידה של המוצר שקיבל שונה מהמידה של המוצר שהוזמן באתר.

3.         במקרה שבו צבעו של המוצר שונה בתכלית מהצבע שהוזמן באתר (הצבע הנקוב מילולית בהזמנה, ולא הצבע המשתקף מן התמונה).

מבלי לגרוע מכלליות אמור לעיל יובהר כי הבדלים בגוון הצבע של המוצר בתמונה המופיעה באתר, לעומת גוון הצבע של המוצר בפועל, לא ייחשבו כאי התאמה כאמור.

החזרות/החלפות בשל אי התאמה ו/או פגם במוצר

יובהר כי במקרה של קבלת מוצר שאינו תואם להזמנה, כאמור בסעיפים 1-3 שלעיל, או במקרה של קבלת מוצר פגום, יהיה זכאי המזמין, בכפוף לאישור החברה כי מדובר באי התאמה ו/או בפגם, לביטול העסקה בהתאם להוראות סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, או לחילופין, להחלפת המוצר באמצעות שליח, על חשבונה של החברה, והכל בהתאם לבחירתו של המזמין.  

   

 

6. רכישת המוצרים באתר

            6.1 רכישת מוצרים מהאתר תעשה באופן הבא: 

                        6.1.1 בשלב הראשון, יידרש המשתמש לבחור את המוצרים המבוקשים מתוך כלל המוצרים המוצעים למכירה בדפי ההזמנה שבאתר (להלן: "דף ההזמנה"), באמצעות לחיצה עליהם. המשתמש יידרש לבחור את הפריט ו/או הדגם המבוקש, הצבע המבוקש, והמידה המבוקשת על ידו, לפי העניין, בהתאם להוראות באתר.

המשתמש יוכל להוסיף ולגרוע פריטים מהזמנתו בכל עת. בסיום ההזמנה יהא על המשתמש לאשרה.

                        6.1.2 לאחר אישור ההזמנה, יהא על המשתמש להקליד את הפרטים אשר יידרשו ממנו באתר, לרבות שמו, מספר תעודת הזהות שלו (ככל שיתבקש), כתובתו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מספר הטלפון שלו ומספר כרטיס האשראי שלו, או לחילופין, במידה והמשתמש מעוניין לבצע את הרכישה בכל אמצעי תשלום של צד ג' המקובל באתר, יהא עליו ללחוץ על הקישור ל  לאתר צד ג' ולבצע את כל הפעולות הנדרשות שם לצורך ביצוע החיוב בגין הפריטים הנבחרים. הפעולות המתבצעות באתר  כל צד ג', התשלום בגין הרכישות וכל עניין אחר הנוגע לחשבון כל צד ג' כאמור, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש ובמישור היחסים שבינו לבין אותו צד ג'  בלבד.  יובהר, כי אפשרות נוספת לביצוע עסקאות בכרטיס אשראי באתר, הנה באמצעות אפליקציית "ביט", הזמינה לשימוש באתר, וזאת בכפוף לתנאי השימוש של ביט המפורטים באפליקציה (להלן: "אפליקציית ביט"). הטיפול בעסקה שבוצעה באמצעות אפליקציית ביט, יהיה זהה מרגע ביצוע התשלום באמצעות האפליקציה, לטיפול בעסקה רגילה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי.

הפרטים שהוקלדו על ידי המשתמשים באתר, או חלק מהם, יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או הקבוצה, לשם שימוש עתידי למטרות שונות, בינן מטרות הקשורות בחוויית המשתמש באתר, וכן מטרות שיווקיות, סטטיסטיות ומסחריות שונות, כמפורט במדיניות הפרטיות -https://www.hoodies.co.il/privacy של החברה ו/או הקבוצה המפורסמת לצד תקנון זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כמפורט במדיניות הפרטיות, האתר משתמש ב-Cookies  ואמצעים טכנולוגיים שונים, באופן שיטיב עם חוויית המשתמש. כך, ייתכן והמערכת תזהה את המשתמש בכניסתו הבאה לאתר ו/או ברכישתו הבאה, באמצעות פרטיו האישיים, כתובת ה- IP  שלו, COOKIES או בכל דרך אחרת, באופן שבו לא יהיה על המשתמש להקליד את הפרטים שנתן לצורך הרכישה בשנית בעת ביצוע רכישות חוזרות, ואף תדע להתאים עבור המשתמש פרסומות מותאמות אישית.

יובהר כי פרטי האשראי אינם נשמרים, ולכן גם במקרה בו יזוהה המשתמש באמצעות הקלדת פרטיו האישיים, כאמור, יידרש המשתמש להקליד, בעת שימוש חוזר באתר, ולצורך ביצוע הזמנת מוצר/ים, את הפרטים שלא נשמרו על ידי המערכת, לרבות פרטי כרטיס אשראי לחיוב (ככל שהרכישה תעשה באמצעות כרטיס אשראי).

 רק לאחר מילוי כל הפרטים הנ"ל- יהפוך המשתמש למזמין, ומרגע ביצוע ההזמנה מועבר/ים המוצר/ים המוזמנים לטיפול ו/או ייצור מידי (במידה ומדובר במוצרים הדורשים ייצור, כגון הדפסת סמל בי"ס על חולצה).

 לא ניתן יהא למסור פרטי כרטיס אשראי באמצעות הטלפון, או בכל דרך אחרת, כחלופה להקלדתם לאתר. 

המשתמש מתחייב בזאת, להבטחת אספקה מהירה של המוצרים, וללא תקלות,  להקפיד על הזנת פרטים מלאים, מדויקים ונכונים.

מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בתכלית, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או כל מי מטעמה עקב כך.

החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד משתמשים אשר מסרו להן פרטים שגויים- בכוונה ו/או בשוגג.

יובהר כי הנהלת האתר, החברה והקבוצה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים באתר- בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים, כמפורט בסעיף 16 שלהלן ובכפוף לסייגים שבו, אולם לא יהיו אחראים לפריצות סייבר ו/או אירועי פשע רשתיים מכל סוג, וכן  ביחס להפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה.

                        6.1.3 לאחר הקלדת כל הפרטים הנדרשים ו/או ביצוע כל הפעולות הנדרשות כאמור בסעיף 6.1.2 לעיל יישלח למזמין בדואר אלקטרוני אישור ראשוני על קליטת פרטי הזמנתו. אישור זה יעיד אך ורק שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת, ואין לראות בו משום אישור סופי לעסקה ו/או התחייבות מצד החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לאספקת המוצר. שכן, במידה ולאחר משלוח ההודעה כאמור, תתגלה בעיה כלשהי בהזמנה (כגון: אי אישור התשלום ע"י המפעיל) ו/או ביכולת אספקת ההזמנה (כגון: פגם במוצר/בעיית מלאי), אישור הזמנה סופי ישלח למזמין, רק לאחר פתרון הבעיה בפועל (להלן: "ההודעה המאוחרת").

            6.2 עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר שהתקיימו התנאים המצטברים הבאים:

                        6.2.1 נתקבל בחברה ו/או בקבוצה אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש, או מאפליקציית ביט  או מכל צד ג' המפעיל אמצעי תשלום שיהיה מקובל באתר.

                        6.2.2 המוצר/ים המבוקש/ים, נמצא/ים במלאי.

                        6.2.3 מענו של המזמין נמצא תחת אזורי החלוקה של החברה ו/או הקבוצה ו/או של חברת השליחויות.

                        6.2.4 אין כל סיבה אחרת לאי השלמת עסקת הרכישה.

            6.3 מניין הימים למשלוח המוצר שהוזמן, כאמור בדף ההזמנה, יחל רק עם קבלת הודעה כהגדרתה בסעיף 6.1.3 לעיל לתיבת הדואר האלקטרוני של המזמין, ואולם, כאמור בסעיף 6.1.3, במקרה בו תתגלה בעיה כלשהי עם ההזמנה (אי קבלת אישור לחיוב באמצעי התשלום ו/או התגלה פגם במוצר או כל עניין דומה), יחל מניין הימים להימנות החל ממועד קבלת ההודעה המאוחרת.

            6.4 היה ואיזה מן התנאים כאמור בס"ק 6.1 ו/או 6.2 לעיל לא התקיים- המשתמש לא מילא את כל פרטי ההזמנה ו/או לא מילא את כל הפרטים האישיים שלו, כפי שנדרש ו/או  לא ניתן אישור חברת האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה מקובל באתר באותה העת, לעסקה, ו/או לא ניתן אישור באפליקציית ביט לעסקה ו/או נמצא כי מענו של המזמין לא נמצא במפת החלוקה של החברה ו/או המוצר אינו נמצא במלאי החברה ו/או בשל כל עניין אחר המצוין שם) לא תחשב העסקה כמאושרת, ותבוטל באופן אוטומטי.

על מנת להשלים את העסקה במקרה כזה- יהא על המשתמש להיכנס שוב להזמנה שביצע ו/או לבצע הזמנה מחודשת ולהזין בה פרטי אשראי חלופיים ו/או להשלים את הפעולות הנדרשות במסגרת השימוש באפליקציית ביט ו/או לבחור מוצר חלופי במקום זה שהוזמן ואזל מן המלאי ו/או למסור כתובת חלופית לאספקת המוצר ו/או למלא את כל הפרטים שנדרש למלא באתר- הכל לפי העניין.

           6.5 כמו כן, החברה תהא רשאית שלא להשלים את עסקת הרכישה, גם במקרים שלהלן, לגביהם שיקול דעתה של החברה בלבד, הוא שיכריע:

                        6.5.1 אם בעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, נמסרו ע"י המשתמש במתכוון, פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים מכל סיבה שהיא, בנוגע אליו ו/או בנוגע לכל צד ג'.

                        6.5.2 אם בעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע, לטעמה של החברה ו/או הקבוצה כהגדרתה בסעיף 1.3 לעיל, בחברה ו/או בקבוצה ו/או במנהליה ו/או בעובדיה ו/או בהנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או במי מטעמם של כל אלו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה ו/או של הנהלת האתר.

                        6.5.3 אם הופרו בכל צורה שהיא, תנאי תקנון זה ו/או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים הקיימים באתר ו/או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

                        6.5.4 אם למשתמש ישנו חוב כספי לחברה ו/או לקבוצה כהגדרתה בסעיף 1.3 לעיל, וחוב זה לא נפרע, על אף שחלף המועד לפירעונו.

            6.6 מובהר כי החברה ו/או הקבוצה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או כל מי מטעמם אינם מתחייבים למסור למשתמש הודעה כלשהי על אי השלמת העסקה, בשל איזה מן הגורמים המנויים לעיל. במקרים בהם לא הושלמה העסקה רק בשל העובדה שהמוצר/ים שהוזמן/ו אזל/ו  מן המלאי ו/או בשל העובדה שכתובת המזמין לא מופיעה במפת החלוקה של החברה ו/או הקבוצה, תעשה החברה ו/או הקבוצה מאמץ סביר ליידע את המזמין בדבר אי השלמת העסקה, ולאפשר לו להשלים אותה. 

            6.7 היה והתעוררה בעיה כלשהי בחיוב המזמין בגין העסקה, לאחר שניתן למזמין אישור על קליטתה כאמור בסעיף 6.1.3 שלעיל, תבוטל העסקה באופן אוטומטי, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למזמין, אלא אם יצליח המזמין להסדיר את הבעיה (באמצעות הזנת פרטי כרטיס אשראי חלופי לאתר או בכל דרך אחרת) בתוך זמן סביר מעת ביצוע ההזמנה.

 

7. משלוח דואר פרסומי והשימוש במידע המתקבל

            7.1 בעת ביצוע ההזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים, לרבות שם, מען וכתובת דוא"ל. על כן, מצהיר בזאת המשתמש כי הפרטים האישיים אשר נמסרים על ידו לחברה ו/או לקבוצה במסגרת תהליך ההזמנה באתר ו/או במסגרת רישומו לאתר ו/או בכל מסגרת אחרת באתר, נמסרים מרצונו החופשי ובהסכמתו, והוא מתחייב שלא למסור פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים באתר מכל סיבה שהיא, בנוגע אליו ו/או בנוגע לכל צד ג', והכל כמפורט ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה -https://www.hoodies.co.il/privacy.

מובהר, כי המשתמש אינו מחויב למסור את הפרטים הנ"ל על פי דין, ומסירתם תלויה אך ורק ברצונו ובהסכמתו החופשיים, אולם, המסירה של חלק מהפרטים הללו מחייבת, במובן שבו ללא מסירתם, ייתכן שהמשתמש לא יוכל לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ו/או ליהנות מהטבות מסוימות (לדוגמא, ללא מסירת פרטי תשלום לא יוכל המשתמש לבצע רכישה באתר, וללא מסירת כתובת הדוא"ל, לא יוכל המשתמש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה ו/או הקבוצה (ובתוך כך, גם לזכות בהטבות שונות מהחברה ו/או מהקבוצה).

            7.2 דיוור פרסומי ו/או שיווקי, ישלח אל המשתמש ע"י החברה ו/או הקבוצה, באמצעות דוא"ל ו/או SMS, אך ורק אם המשתמש אישר קבלת דיוור פרסומי מהחברה ו/או הקבוצה בדרכים העומדות לרשותו. בעצם מתן ההסכמה לדיוור, מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לקבלת דיוור פרסומי ו/או שיווקי מהחברה ו/או מהקבוצה, וכן כל מותג אחר שיתווסף לקבוצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו הודיס ו/או מצד ג' עמו תתקשר החברה ו/או הקבוצה לשם כך, בדואר, במייל, במסרונים לנייד, או בכל מדיה אחרת.

המשתמש מתחייב שבכל מקרה בו יסמן או לא יסיר את סימון ה-V  מהתיבה, לפי אפשרויות אישור הדיוור, שיעמדו לרשותו, לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או הקבוצה ו/או כל יתר החברות בקבוצת החברות ו/או צד ג' כאמור ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, בנוגע למשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליו, באיזה מהאופנים המפורטים דלעיל.

            7.3 השימוש במידע המתקבל

כמו כן, בנוסף לאמור לעיל, המשתמש מסכים לכך, שהמידע שייאסף וישמר במאגרי המידע של החברה ו/או הקבוצה, במסגרת התקשרותו עם החברה ו/או הקבוצה ו/או במסגרת רכישות מהחברה ו/או הקבוצה בחנויות הרשתות ו/או באתר ו/או במסגרת השימוש שיעשה באתר ובפלטפורמות הדיגיטליות והחברתיות של החברה ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או במסגרת הרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים של החברה ו/או הקבוצה, יישמר וישמש בין היתר (לרבות באמצעות מסירתו לצורך ביצוע הפעולות שלהלן ע"י צדדים שלישיים), לניהול השירות וייעול הקשר עם המשתמש, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, סטטיסטיים, מחקריים ומסחריים, טיוב והעשרת נתונים, וכן לעשיית שימוש בטכנולוגיות מתקדמות (דיגיטליות ואחרות), בין היתר לצורך דיוור של מסרים שיווקיים ופרסומיים המתואמים אישית למשתמש, לרבות באתר ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים (כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ"ב),  וזאת לשם שיפור חווית המשתמש בכלל ושימושי המשתמש באתר בפרט ולעיבוד מידע למטרות אלו, והכל בהתאם למטרות המאגרים וכמפורט במדיניות הפרטיות של החברה.-https://www.hoodies.co.il/privacy

            7.4 ידוע למשתמש כי הקלדה באתר ו/או מסירה לחברה ו/או לקבוצה  ו/או להנהלת האתר ו/או למי מטעמם של כל אלו, בכל דרך אחרת, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, של המשתמש ו/או של כל צד ג', מכל סיבה שהיא, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון, הנה אסורה בתכלית האיסור ומהווה הפרה חמורה של תנאי תקנון זה.

המזמין יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את החברה ו/או הקבוצה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם,  מיד עם הדרישה הראשונה לעשות כן,  בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, תביעות ודרישות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (לרבות של צדדים שלישיים כלפי החברה ו/או הקבוצה), הנובעת ממסירה מכוונת ע"י המשתמש, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, שלו ו/או של כל צד ג', באתר, אשר תביא לפגיעה בחברה ו/או בקבוצה ו/או באתר ו/או כל מי מטעמה ו/או לכל לקוח אחר ו/או צד ג' שהוא. 

            7.5 כמו כן, בעצם הגלישה באתר מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לכך שפרטיו יאספו וישמרו במאגר המידע שינוהל ע"י החברה ו/או הקבוצה ו/או במאגר המידע שינוהל ע"י  צד ג' עמו תתקשר הקבוצה לשם כך.

 

8. אספקת המוצרים

בכפוף לתשלום מלא בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה קביל באתר ויתאפשר לחברה באותה העת בלבד, יעמדו בפני לקוחות החברה מספר אפשרויות לאספקת המוצרים- באמצעות משלוח לבית הלקוח/לכתובת אחרת שתצוין על ידי הלקוח בהזמנה, או באמצעות משלוח ללוקרים ולנקודות חלוקה בפריסה ארצית (להלן: "שירות              ה- E – POST"), או באמצעות איסוף עצמי מסניפי החברה (ללא עלות), וזאת למעט אם ייקבע אחרת על ידי החברה. למען הסר ספק יובהר כי החברה תהא רשאית לשנות את אפשרויות השילוח העומדות בפניי לקוחותיה, ואת תנאיהן, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או על פי ובהתאם לשינויים בתנאי השירות מטעם ספק שירות המשלוחים.

            8.1 ככל והלקוח בחר במעמד ההזמנה באופציה של משלוח לביתו/לכתובת אחרת שתצוין על ידו,  כי אז יחולו ההוראות הבאות:

               8.1.1 ההזמנה תסופק בתוך המועד הנקוב בדף ההזמנה ו/או בעמוד המשלוחים וההחזרות שבאתר, כאשר בכל מקרה, זמני האספקה יספרו החל ממועד קבלת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המזמין כי העסקה נקלטה כמפורט בסעיף  6.3 (להלן: "מועד האספקה"), וזאת באמצעות חברת שליחויות ו/או שליח (להלן: "חברת השליחויות" ו/או "גוף השילוח").

              8.1.2 זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים, כמשמעותם בתקנון זה: ימים א'-ה', לא כולל ימי שישי ושבת, ולא כולל ערבי חג וימי חג.

בעמוד ההזמנה, יהיה על המזמין להזין את הכתובת למשלוח ההזמנה. עלות המשלוח תיקבע בהתאם לאזור השילוח, ובהתאם למחירון העדכני של חברת השליחויות.

למען הסר ספק יובהר כי תעריפי השליחות עשויים להשתנות מעת לעת, בין היתר, בהתאם למחירון חברת השליחויות ולאזור השילוח, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפיי החברה, בקשר לשינוי כאמור והחברה לא תידרש להודיע מראש על שינוי כאמור. עלות המשלוח הסופית של כל הזמנה תופיע בתום תהליך ההזמנה, לאחר הזנת הכתובת למשלוח, ותצטרף לסכום העסקה. 

תיאום כאמור של המשלוח מול חברת השליחויות, יהיה באחריות המזמין בלבד, ולחברה ו/או לקבוצה לא תהיה כל אחריות בכל הקשור בכך. ככל שחברת השליחויות לא תצליח לתאם עם המזמין מועד לאספקת המשלוח, מכל סיבה שהיא, בתוך מועד האספקה, יוחזר המשלוח לחברה ו/או לקבוצה והעסקה תבוטל על ידה, מבלי שתהיה מחויבת ליידע את המזמין על כך, ובמקרה כאמור, המזמין יחויב בגין עלות השליחות – בהתאם למותר על פי כל דין.

המזמין מאשר ידיעתו כי שיתוף פעולה עם חברת ההזמנות בתיאום משלוח ההזמנה הנו תנאי לאספקתה.

החברה ו/או הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בעלויות ו/או בגוף השילוח ו/או בדרכי השילוח, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט.

החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, או אירועי הנחשבים ככוח עליון, לרבות, אילוצים בריאותיים ומגבלות הקשורים בהתפשטות נגיף הקורונה, אירועים ביטחוניים, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, נזקי טבע, שביתה בנמלים ו/או שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או עיכובים ו/או שיבושים מצידה של חברת השליחויות ו/או השליח מכל סיבה שהיא ו/או חסימה של דרכים מכל סיבה שהיא ו/או כל גורם אחר הנחשב לכוח עליון.

כמו כן לא יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים על ידי המזמין באתר.

                    8.1.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינת החברה ו/או הקבוצה, ו/או חברת השליחויות, תהא החברה רשאית לספק את המוצר למזמין במקום סמוך למקום מגוריו, בכפוף לתיאום עם המזמין, וקבלת הסכמתו לכך. בכל מקרה לא יעלה המזמין טענות כנגד החברה ו/או הקבוצה ו/או חברת השליחויות ביחס לכך.

כמו כן, ובמקרה בו תאפשר החברה שילוח באמצעות דואר ישראל, תהא החברה רשאית לספק למזמין את המוצר בהתאם לנוהג חלוקת הדואר ביישוב בו הינו מתגורר (למרכז חלוקה פנימי של היישוב ממנו יידרש המזמין לאסוף את המוצר, או בכל דרך אחרת המקובלת ונהוגה ביישוב בו מתגורר המזמין), והדבר ייחשב כאספקה של המוצר לבית מגוריו של המזמין.

                    8.1.4 התקנון של רשות הדואר לישראל (ככל שהחברה תאפשר שילוח באמצעות דואר ישראל) או של כל גוף אחר באמצעותו תספק החברה מוצרים למזמינים באתר, יחול על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המזמין.

            8.2 ככל והלקוח בחר במעמד ההזמנה באופציה של אספקת המוצרים שנרכשו באתר באמצעות שירות ה- E – POST, כי אז יחולו ההוראות הבאות:

            8.2.1 עם הזנת כתובתו של הלקוח או אזור מגוריו בעמוד הייעודי, תיפתח רשימה של נקודות חלוקה ותאי אחסון (לוקרים), המצויים באזור שנבחר על ידי הלקוח, והוא יתבקש לבחור נקודת חלוקה או לחילופין לוקר, אליו תסופק ההזמנה.

עלויות האספקה של כל חלופה כאמור יצוינו בעמוד הייעודי. עלויות אלו עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעת החברה.

ידוע ללקוח כי נקודת החלוקה עלולה להשתנות עקב עומס של חבילות בנקודת החלוקה שנבחרה. במקרה של שינוי נקודת החלוקה, תימסר ללקוח הודעה בתוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

            8.2.2 אספקת המוצרים במסגרת שירות E -POST תינתן רק עבור חבילות או מעטפות שיכולות להיכנס ללוקרים המוקצים על ידי ספקית השירות בגודל ובמשקל המפורטים במדיניות המשלוחים וההחזרות שבאתר. חבילות שגודלן או משקלן יחרוג מעבר למפורט לעיל, יועברו באופן אוטומטי, לשירות של שליחות עד לבית הלקוח, כמפורט בסעיף 8.1 על תתי סעיפיו.

ייתכן ורכישת מוצרים החורגים מהגודל המקסימלי כמפורט במדיניות המשלוחים וההחזרות שבאתר, תוביל לעיכוב באספקה של עד 2 ימי עסקים נוספים מעבר לאלו המצוינים במדיניות המשלוחים וההחזרות, לשם השלמת השליחות בדרכים אלטרנטיביות.

            8.2.3 המשלוח יסופק לנקודת החלוקה או ללוקר בתוך המועד הנקוב בדף ההזמנה ו/או בעמוד המשלוחים וההחזרות, כאשר בכל מקרה, זמני האספקה יספרו החל ממועד קבלת ההודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המזמין כי העסקה נקלטה כאמור. 

            8.2.4 עם הגעת החבילה לנקודת החלוקה או ללוקר, יקבל הלקוח מסרון מחברת השליחויות, ובו מידע הנדרש לצורך איסוף החבילה.

חבילה שלא תיאסף ע"י הלקוח מנקודת חלוקה בתוך 7 ימים וחבילה שלא תיאסף ע"י לקוח מלוקר בתוך 3 ימים תוחזר לחברה.

            8.3 ככל והמזמין בחר במעמד ההזמנה, באופציה של איסוף עצמי של ההזמנה מאחד מסניפי החברה, ככל שאפשרות זו קיימת בעת הרכישה, כי אז יחולו ההוראות הבאות:

            8.3.1 עם הזנת כתובתו של המזמין או אזור מגוריו בעמוד הייעודי באתר, תיפתח רשימה של סניפי החברה, המצויים באזור שנבחר על ידי המזמין, והוא יתבקש לבחור סניף אחד, אליו תסופק ההזמנה.

ההזמנה תסופק לסניף שנבחר ע"י המזמין, בתוך המועד הנקוב בדף ההזמנה ו/או בעמוד המשלוחים וההחזרות שבאתר, כאשר בכל מקרה, זמן האספקה יספר החל ממועד קבלת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המזמין כי העסקה נקלטה כמפורט בסעיף  6.1.3 דלעיל.

עם הגעת ההזמנה לסניף, יקבל המזמין הודעת דוא"ל ו/או מסרון, המעדכנים בדבר הגעתה של החבילה לסניף שבחר.

יובהר, כי הזמנה שלא תיאסף במהלך פרק הזמן שיצוין בהודעת הדוא"ל ו/או המסרון שישלחו ע"י החברה- תבוטל ותוחזר למחסני החברה, ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/תביעה בעניין, כנגד החברה. כמו כן, במקרה של ביטול העסקה ע"י החברה בנסיבות כאמור, יוחזר למזמין כספו, והחברה תהא רשאית לנכות מסכום העסקה הכולל, דמי טיפול לכיסוי עלויות לוגיסטיקה ושילוח, בסך של 5% מסכום העסקה, או בסך של 100 ₪- לפי הנמוך מבניהם. זיכוי המזמין יבוצע בהתאם לאמצעי בו התבצעה הרכישה ובכפוף לכל דין.

            8.4 דמי המשלוח מצוינים באתר בבירור במספר מקומות, אך מטעמים פרקטיים לא בהכרח מתאפשרת הצגתם ככלולים במחיר המוצר המוצג- שכן הם תלויים ומחירם משתנה בהתאם לקריטריונים שונים כגון היקף ההזמנה הסופית, כתובת המשלוח, ובעיקר עמידה בתנאי הרלבנטי להזמנת מינימום כמוצג באתר בכל עת ועת וכיוצ"ב. ככל שיחולו דמי משלוח, הרי שהמזמין יחויב בתשלום דמי המשלוח כתלות בנתוני ההזמנה כאמור.

עלויות האספקה של כל חלופה כאמור, יצוינו במקום הייעודי. עלויות אלו עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעת החברה.

מובהר כי דמי המשלוח בהם יחויב המזמין, כאמור לעיל, ככל שיחויב, לא יוחזרו לו, במקרה של החלפת המוצר, אלא רק במקרה של ביטול העסקה כדין (בכפוף לתשלום דמי הביטול, כאמור במדיניות ביטול עסקה והחלפות המפורסמת באתר אלא אם העסקה בוטלה מחמת פגם או אי התאמה כהגדרתם בסעיף 5.1 דלעיל). 

            8.5 החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, או אירועי הנחשבים ככוח עליון, לרבות, אילוצים בריאותיים ומגבלות הקשורות בהתפשטות נגיף הקורונה, אירועים ביטחוניים, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, נזקי טבע, שביתה בנמלים ו/או שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או עיכובים ו/או שיבושים מצידה של חברת השליחויות ו/או השליח מכל סיבה שהיא ו/או חסימה של דרכים מכל סיבה שהיא ו/או כל גורם אחר הנחשב לכוח עליון.

כמו כן לא יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים על ידי המזמין באתר.

 

9. ביטול עסקה  

הדרכים לביטול עסקה שבוצעה באתר החברה, הינן כמפורט בלשונית "ביטול עסקה" - https://www.hoodies.co.il/exchanges-returns שבתחתית האתר.

            9.1 ביטול עסקה על ידי המזמין שלא בשל פגם במוצר ו/או אי התאמה

            9.2 המזמין יהא רשאי לבטל עסקה שביצע באתר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעה עם פרטי ההזמנה, לפי המאוחר, והכל בהתאם לתנאים ולמגבלות המפורטים במדיניות ביטול עסקה והחלפות-  https://www.hoodies.co.il/exchanges-returns  ויתר תנאי תקנון זה הרלבנטיים לעסקה שביצע ו/או להחזרי התשלום והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לבטל עסקה ולהשיב פריטים שהודפס עליהם סמל בית ספר.

            9.3 השבת מוצר שנרכש באתר תעשה על ידי המזמין, על חשבונו, ובאחריותו הבלעדית, לאחת מחנויות הרשת של החברה בלבד למעט לחנויות הרשת באילת, או למתחמים פטורים ממס (דוגמת חנויות "דיוטי פרי"), וזאת בשל מגבלות חוק מע"מ - והכל בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחלפות שבאתר-https://www.hoodies.co.il/exchanges-returns

            בעת ביטול עסקה על ידי המזמין, החברה רשאית לגבות דמי ביטול (כמפורט במדיניות ביטול עסקה והחלפות -https://www.hoodies.co.il/exchanges-returns (להלן ולעיל: "דמי הביטול").

         

            9.4  בכל מקרה של ביטול עסקה, כמפורט במדיניות ביטול עסקה והחלפות -https://www.hoodies.co.il/exchanges-returns , זיכוי הלקוח יבוצע בהתאם לאמצעי התשלום בו התבצעה הרכישה ולנסיבות הביטול, ככל שהדבר אפשרי, בכפוף לזכויותיה של החברה, ולדין. במידה והחיוב בוצע באמצעות כרטיס חיוב מידי, כגון "דיירקט", ההחזר הכספי ייעשה במזומן, בסניף בו הוחזר המוצר.

לתשומת הלב- באמצעי תשלום מיוחדים כדוגמת ביט/כרטיס חיוב מידי, ההחזר הכספי יבוצע עפ"י תנאי המפעיל, ולא בהכרח לאותו אמצעי התשלום, באמצעותו בוצעה העסקה.

למען הסר ספק יובהר, כי הזיכוי בפועל ייעשה על ידי המפעיל של אמצעי התשלום, בהתאם לתנאים הרלבנטיים שבין הלקוח למפעיל אמצעי התשלום כאמור וכי החברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב ו/או שיבוש בביצוע הזיכוי על ידי  המפעיל.

עוד יובהר, כי שובר זיכוי, ככל ויינתן ע"י החברה, יהיה ניתן לשימוש ומימוש בסניפי הרשת (כהגדרתם דלעיל) בלבד.

            9.5 ביטול עסקאות שבוצעו באמצעות האתר יעשה בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות ביטול עסקה והחלפות - https://www.hoodies.co.il/exchanges-returns ובתקנון זה. לגבי עסקאות שבוצעו באחת מחנויות הרשת, יחולו הוראות המדיניות החלפות והחזרות המפורסמת בחנויות הרשת. המזמין מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה הנוגעות לאופן ביטול עסקה כאמור בסעיף זה, לרבות טענות בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב הצורך להגיע פיזית לאחת מחנויות הרשת לצורך ביטול העסקה, או עקב האפשרות לממש שוברי זיכוי בחנויות הרשת בלבד.

.   מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, או במסגרת הצעת מכר כמותית מכל סוג,  יוחזר ע"פ אותם תנאים. לדוגמא, כאשר ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד – כמו פריט שני ב-50% הנחה, או כמו 3=100 ₪ – ביטול העסקה, הזיכוי או החזר כספי, לפי העניין, יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. לא ניתן לבטל רק חלק מהעסקה. ככל שהלקוח מעוניין להשאיר בחזקתו איזה מהפריטים שרכש במסגרת הצעת מכר כמותי או מבצע כמותי הוא יוכל לעשות כן, ובלבד שישלם את המחיר המלא (לפני כל הנחה), בעבור הפריט/ים שנותר/ו בידיו. לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי או החזר כספי כלל, או  שיגיע לו זיכוי ו/או החזר כספי נמוך משווי המוצר שהוחזר, אילו נרכש שלא בתנאי הצעות המכר הכמותיות או בתקנון המבצע הכמותי, לפי העניין.  

 

10. החלפת מוצרים        

            10.1 אם אינך מעוניין בביטול העסקה, ייתכן ועומדת לך האפשרות להחליף את המוצר במוצר אחר –ו/או לקבל שובר זיכוי בגינו, בתנאים ובמגבלות כמפורט במדיניות ביטול עסקה והחלפות שבאתר -https://www.hoodies.co.il/exchanges-returns . לידיעתך, ניתן לממש שוברי זיכוי בחנויות הרשת (כהגדרתן דלעיל) בלבד.

החלפת מוצרים תעשה על ידי המזמין בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר, או ממועד קבלת הודעה עם פרטי ההזמנה, לפי המאוחר מבין השניים, וככל שמדובר במוצרים שנרכשו בתנאי מבצע כמותי ו/או הצעת מכר כמותית, בהתאם למפורט בסעיף 10.4 שלהלן.

בכל מקרה, החלפת כל מוצר שנרכש באתר כאמור לעיל, תיעשה בחנויות הרשת, בסייגי סעיף 10.2 להלן,   בדרך של ביטול העסקה שנעשתה באתר, וחיוב בעסקה חדשה עפ"י התמחור הקיים למוצר בחנות, בעת ההחלפה. למען הסר ספק, לא ניתן יהיה להחליף חולצות שהודפסו עליהן סמלי בית ספר.

            10.2 החלפת המוצר שנרכש באתר תעשה בכל חנויות הרשת – למעט:  1. מוצרים שנרכשו מקטגוריית עודפים/קלירנס ( clearance) ככל שקיימת באתר (להלן: "פריטי עודפים") יוחלפו בחנויות עודפים (outlet)  בלבד 2. מוצר שנרכש באתר לא יוחלף בחנויות הרשת באילת, או במתחמים פטורים ממס (דוגמת חנויות "דיוטי פרי"), בשל מגבלות חוק מע"מ – והכל בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחלפות שבאתר-   https://www.hoodies.co.il/exchanges-returns

לתשומת הלב- האפשרות להחלפת מוצרי תינוקות וילדים, כמו גם מוצרים אחר/ים, תלויה במלאי הקיים בכל אחת מחנויות הרשת, בכל עת. כמו כן, יש לשים לב לכך שישנן חנויות בהן לא קיימות קטגוריות מוצרים מסוימות, ועל כן יש לברר טרם ההגעה לכל חנות, האם המוצר המבוקש להחלפה קיים בה או נמכר בה כדרך כלל.  

בנוסף, במקרה בו נרכשו פריטים הנמכרים באתר במחירי חיסול/Clearance/סוף עונה וכיוצ"ב, לא ניתן יהיה להחליפם באיזו מחנויות הרשת, אלא רק לבטל את העסקה לגביהם, בכפוף לתנאים כמפורט במדיניות ביטול עסקה והחלפות - https://www.hoodies.co.il/exchanges-returns.

בכל מקרה, יש להתעדכן בטרם ביצוע הזמנה באתר, במדיניות ביטול עסקה והחלפות - https://www.hoodies.co.il/exchanges-returns , שכן ייתכן ומפורטים בה עדכונים חשובים ומידע רלוונטי נוסף, בנושא החלפות והחזרות של מוצרים והיא עשויה להתעדכן מעת לעת, בהתאם לדין או למדיניות החברה.

            10.3 החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר, בחנויות הרשת שלה. כמו כן, החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי מחירם של המוצרים באתר יהא זהה למחירם בחנויות הרשת של החברה, ו/או בסניף בו בחר המזמין לבצע את ההחלפה בפרט, וכן אינם מתחייבים כי מחירם של המוצרים בעת ביצוע ההחלפה, באתר, יהא זהה למחירם של המוצרים בעת ביצוע ההזמנה באתר, ועל המשתמש לקחת זאת בחשבון בבואו לבצע החלפה של מוצר כלשהו שנרכש על ידו באתר. 

            10.4 החלפת מוצר בודד שנרכש במסגרת הצעת מכר כמותית או מבצע כמותי, תהיה בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי הצעות המכר הכמותיות, או בתקנון המבצע הכמותי, לפי העניין, וכמפורט במדיניות ביטול עסקה והחלפות.  

בעת החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע, או הצעת מכר מכל סוג, שהסתיימו טרם ההחלפה, לא ניתן יהיה לקבל את תנאי המבצע, או הצעת המכר, לגבי המוצר החלופי – וזאת למעט במקרה של החלפת מידה ו/או צבע פריט מאותו הסוג/דגם בלבד (בכפוף לזמינות ומלאים). במקרים בהם המוצר נרכש במסגרת מבצע או תמחור בלעדי באתר, החלפת המוצר בסניפי הרשת למוצר אחר מהסניף בו נעשית ההחלפה, תיעשה בדרך של ביטול העסקה שנעשתה באתר, וחיוב בעסקה חדשה עפ"י התמחור הקיים למוצר בסניף בעת ההחלפה. לחילופין, ניתן לבטל את העסקה בסניפי הרשת בתנאים דלעיל, ולבצע רכישה מחודשת באתר. 

            10.5 מובהר בזאת, כי החלפת מוצרים שנרכשו באמצעות האתר, תעשה בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות ביטול עסקה והחלפות - https://www.hoodies.co.il/exchanges-returns ובתקנון זה. לגבי עסקאות שבוצעו באחת מחנויות הרשת, יחולו הוראות המדיניות החלפות והחזרות המפורסמת בחנויות הרשת. המזמין מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה הנוגעות לאופן החלפת המוצרים כאמור בסעיף זה, לרבות טענות בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב הצורך להגיע פיזית  לאחד מסניפי הרשת ו/או  בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב פערים בין מחירי המוצרים באתר למחירי המוצרים בחנות בה בחר המזמין לבצע את ההחלפה או עקב פערים בין מחירי המוצרים באתר בעת ביצוע ההזמנה למחירי המוצרים בעת ביצוע החלפה באתר ו/או בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב מחסור בדגמים ו/או בפריטים בחנות בה בחר המזמין לבצע את ההחלפה ו/או עקב האפשרות לממש שוברי זיכוי בסניפי הרשת בלבד.

 

11. ביטול עסקה על ידי החברה

           

            11.1 החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לבטל כל עסקה ו/או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני, או לצמיתות, לפני אספקת המוצר לבית המזמין, וזאת בהתקיים אחד מהמקרים הבאים: 

                        11.1.1 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או הקבוצה, ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, לרבות אירועים ביטחוניים, מלחמה ו/או פעולות איבה ו/או נזקי טבע ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ישבשו את ניהול האתר באופן כלשהו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים במועד ו/או יפגעו ביכולת הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם למלא אחר איזו מהתחייבויותיהם במועד, או בכלל.

                        11.1.2 במידה ויחולו שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים בין המועד שבו הוצע המוצר לראשונה למכירה באתר, לבין מועד האספקה המתוכנן של המוצר לבית המזמין, שצוין בדף ההזמנה, או בהודעה שנמסרה למזמין. 

                        11.1.3 במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, נמסרו ע"י המשתמש במתכוון, פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים מכל סיבה שהיא, בנוגע אליו ו/או בנוגע לכל צד ג'.

                        11.1.4 במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע, לטעמה של החברה ו/או הקבוצה, בחברה ו/או בקבוצה ו/או במנהליה ו/או בעובדיה ו/או בהנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או במי מטעמם של כל אלו  ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה ו/או הקבוצה ו/או של הנהלת האתר ולרבות בקבוצת החברות כהגדרתה בסעיף 1.3 שלעיל.

                        11.1.5 במידה והופרו בכל צורה שהיא, תנאי תקנון זה ו/או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים הקיימים באתר ו/או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

                        11.1.6 במידה ולמשתמש ישנו חוב כספי לחברה ו/או לקבוצה ו/או למי מקבוצת החברות כהגדרתה בסעיף 1.3 שלעיל, וחוב זה לא נפרע, על אף שחלף המועד לפירעונו.

                        11.1.7 במידה ולאחר שנשלחה למזמין הודעה על קליטת העסקה, התגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי. במקרה כזה, יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לבטל את העסקה. 

מובהר כי במידה ויתברר שהמוצר אזל מן המלאי, לפני מתן אישור לעסקה, וחיוב כרטיס האשראי (לרבות במסגרת השימוש באפליקציית ביט) או כל אמצעי תשלום אחר של המזמין, לא תחשב העסקה כעסקה שהושלמה- וזאת בהתאם להוראות סעיף 6.2 שלעיל, ועל כן לא יהיה במתן הודעה על כך משום ביטול עסקה.

                        11.1.8 במידה וחלה טעות באחד מפרטי המוצרים המפורסמים באתר - בין אם טעות במחיר המוצר ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או כל טעות אחרת.

                        11.1.9 במידה והתעורר חשד כי גורם כלשהו מנסה ו/או ניסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא כדין באתר, לרבות פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי כרטיס אשראי שלא כדין וכיוצ"ב. 

            11.2 בוטלה עסקה, כאמור בסעיף זה, לא יהיו החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף, שנגרם למזמין או לצד שלישי לרבות נזק בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר.

            11.3 בכל ביטול כאמור בסעיף זה, יבוצע ההחזר הכספי בכפוף ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.

 

12. כרטיסי מתנה/תווי קניה/שוברי זיכוי

12.1     לתשומת הלב – כרטיסי מתנה/תווי קניה ושוברי זיכוי יהיו ניתנים לשימוש ולמימוש בחנויות הרשת (כהגדרתן דלעיל) בלבד, ולא באתר הסחר. כרטיסים קבוצתיים (המקנים זכות לרכישה בכל מותגי הקבוצה), יהיו ניתנים למימוש בנוסף לחנויות הרשת והקבוצה כהגדרתן בראש ההסכם, גם באתרי הרשתות קיקו מילאנו, איב רושה וקסטרו, ובאתרים אלו בלבד.

על רכישת כרטיסי מתנה באמצעות האתר, כהגדרתם בסעיף 5.1 לעיל, יחולו כל הוראות תקנון זה (לרבות בנושא ביטול עסקה בכרטיס המתנה עצמו, בטרם מומש), ובנוסף, גם כל ההוראות הבאות:

            12.1.1  ערכו של כל כרטיס מתנה, יהא בהתאם למחיר בו נרכש באמצעות האתר. היינו- באמצעות כרטיס מתנה שנרכש ב-100 ש"ח לדוגמא, ניתן יהא לרכוש מוצרים בחנויות הרשת עד לסכום של 100 שקלים.

            12.1.2  החברה לא תכבד כרטיס מתנה שהתעורר חשד כי זויף.

            12.1.3  כרטיס המתנה ניתן יהיה למימוש בחנויות הרשת בלבד, ויהיה בתוקף לשנתיים לפחות מיום רכישתו, כמפורט בתקנון כרטיס מתנה LOVE CARD - .

            12.1.4  ניתן לעשות שימוש בכרטיס המתנה בכמה רכישות נפרדות, בחנויות הרשת בלבד, בתנאי ששווין הכולל אינו עולה על ערך הכרטיס.

            12.1.5  לבירור יתרה בכרטיס ראה הוראות על הכרטיס.

            12.1.6  לא ניתן להמיר כרטיס מתנה לכסף מזומן ו/או להמיר יתרה בכרטיס למזומן או לקבל עודף במזומן בגין שימוש רק בחלק מערכו הנקוב של הכרטיס, או להמיר את הכרטיס לכל דבר אחר (למעט במקרה של  ביטול עסקת הרכישה של הכרטיס, אשר לגביה יחולו הוראות סעיף 9 לעיל ולמעט במקרה בו נותרה יתרה של פחות מ-5% מהסכום שהוטען בכרטיס המתנה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, שכן אז ניתן יהיה לקבל את היתרה שבכרטיס במזומן).

            12.1.7  הלקוח יהא אחראי לכל מקרה של אובדן/גניבה/השחתה של כרטיס מתנה ו/או תווי קניה, ובכל מקרה כאמור אחריות החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ו/או הקבוצה, תוגבל לאחריותם לפי הדין בלבד.

            12.1.8  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.1 לעניין זכותה של החברה לשנות את סוג המוצרים שיוצעו למכירה באתר, וכמותם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הרי שמובהר כי החברה תהא רשאית בכל עת להתחיל ו/או להפסיק את ממכר כרטיסי המתנה ו/או כל כרטיס ו/או שובר מכל סוג, באתר ו/או לשנות ו/או להתאים את התנאים למימושם. 

            12.1.9  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 19.1 לעניין יכולתה של החברה לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, מובהר כי החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לקבוע תנאים חדשים גם לגבי כרטיסי מתנה ו/או שוברים מכל סוג, שנרכשו לאחר פרסום התנאים החדשים.  

            12.1.10            על כל  כרטיס מתנה, תו קניה ושובר זיכוי, יופיעו ההגבלות החלות על אותו כרטיס/שובר, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות אלה, תגברנה ההוראות המופיעות על גב כרטיס המתנה ו/או תווי מתנה ו/או שובר הזיכוי ו/או תווי הקנייה– וככל שיש הפניה לתקנון ספציפי על גבי כרטיס מכל סוג – יגברו הוראות התקנון הספציפי.  

 

13. הגבלת אחריות

             13.1 החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש גישה לאתר מעת לעת.

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

כך, הקבוצה ו/או החברה, ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד להוראות השימוש בכל אמצעי תשלום אחר שיהיה מקובל באתר.  

             13.2 החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יחויבו בפיצוי לקוח בגין טעויות סופר בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או זמן אספקת המוצר ו/או כל פרט אחר הנוגע למוצר, ככל שיהיו ובלבד שאפשרו ללקוח, לאחר שהציג בפניהם את כל טעות כאמור, לבטל את העסקה להחזיר את המוצר ו/או להחליפו.

             13.3 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, והן אינן מחייבות את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם באופן כלשהו.

יובהר כי ייתכנו הבדלים בין תמונות המוצרים, כפי שהן מוצגות באתר, לבין המוצרים שיסופקו בפועל למזמינים, לרבות הבדלים בגוונים והמזמין יהא מנוע מלהעלות טענה ו/או דרישה כלשהי בנוגע לכך.

             13.4 הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא תהיינה אחראיות לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על ידי המזמין שלא בהתאם להוראות האחזקה והשימוש ו/או היצרן, כאמור לעיל ולהלן. 

             13.5 הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא תהיינה אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים ו/או לאי אספקת המוצרים ו/או לאי זיכוי המזמין, במקרה של ביטול עסקה, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתן, לרבות מגפות ו/או נזקי טבע ו/או אירועים ביטחוניים ו/או מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או תקלות במערכת הטלפונים ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או תקלות באמצעי התשלום המופעל באתר וכל גורם אחר של כוח עליון.

             13.6 יובהר כי בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם  באחריות כלשהי העולה על מכפלה של עשר בשווי המוצר הנרכש, למעט במקרה של נזק ישיר בלבד לגוף או לרכוש, שנגרם כתוצאה ישירה מפגם במוצר שהוכח שהוא זה שגרם לנזק.

כמו כן, לא יישאו הנהלת החברה ו/או הקבוצה /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בכל נזק עקיף ו/או נזק תוצאתי שייגרם למזמין, מכל סיבה שהיא.

                         13.6.1 באתר עשויים להיות מוצגים תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.

                         13.6.2 כלל המידע המוצג באתר הינו כללי ולא נועד ליתן ייעוץ מקצועי. אין במידע המוצג כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע למוצר מסוים או לקבוצת מוצרים המסופקים על ידי החברה או על ידי צד שלישי או צד הקשור עמה.

החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

                         13.6.3 נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ('לינקים'), אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 

14. שיפוי

             14.1 כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה, ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לחברה ו/או לקבוצה ו/או להנהלת החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה ו/או מהקבוצה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם על פי דין.

  

15. קניין רוחני

             15.1 כל זכויות הקניין והקניין הרוחני של החברה ו/או הקבוצה באתר, ובכל המופיע בו בין אם נרשמו ובין אם לאו, לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מדגמים, דגמים, השיטות והסודות המסחריים, תמונות, שמות מוצרים ודגמים וכן נוסח תקנון זה ונוסח מדיניות הפרטיות הקיימים באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות של מי מהקבוצה, הינם בבעלות בלעדית של החברה ו/או הקבוצה. זכויות אלה כוללות בין היתר, זכויות לגבי כל הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים שבאתר, דרכי השיווק והפרסום הקיימים בו, עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, קטעי מוסיקה, צילומים, תמונות, מידע על מוצרים, תוויות, עלונים (לרבות צורתם ותכנם), סימני מסחר, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, קוד המקור, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלה ולשימוש בו, ולאף אדם לא תהא כל זכות, לרבות זכות שימוש, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או כל מי מטעמם בנוגע לזכויות אלה.

אין להעתיק, להציג, לשכפל, לשחזר, לשנות, לעבד, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק ולתרגם ו/או לאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר באתר זה ו/או בתוכן האתר ו/או במידע כלשהו ו/או בנתונים כלשהם מהאתר, לרבות בסימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים, בנוסח תקנון זה ו/או בנוסח מדיניות הפרטיות המפורסמים באתר (ו/או בכל חלק מהם), לכל מטרה שהיא, בלא קבלת רשותה  והסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

העתקה ו/או הצגה ו/או שכפול ו/או שחזור ו/או שינוי ו/או עיבוד ו/או ביצוע הנדסה לאחור ו/או הפצה ו/או שידור ו/או מכירה ו/או שיווק ו/או תרגום ו/או אחסון תוכן האתר (חלקו או כולו), ו/או שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר זה ו/או בתוכן האתר ו/או כל שימוש אחר, בכל צורה או דרך, בתוכן המילולי ו/או בתוכן הוויזואלי ו/או באייקונים ו/או בתמונות ו/או בסמלים ו/או בלוגואים (ו/או באיזה חלק מכל אלו), וכן כל שימוש במידע ו/או בתצוגה ו/או בנתונים מכל מין וסוג, המופיעים באתר, לרבות בגרפיקה ובעיצוב, ובתוך כך באופן עריכתם והצגתם באתר, אסור בתכלית בלא קבלת רשותה והסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה מראש ובכתב.

השם "הודיס" וכן שמו של האתר, וסימני המסחר המופיעים בו- בין אם רשומים ובין אם לא, הם כולם רכושה של החברה ו/או של הקבוצה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתם המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה בכתב ומראש.

 

אין להפעיל ו/או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באמצעות כל תוכנה ו/או מכשיר ו/או אביזר ו/או אמצעי מדיה אחר, לרבות בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה, המשנים ו/או הגורעים מעיצובו של האתר ו/או מהמלל הקיים בו ו/או מהתכנים המופיעים בו (לרבות תכנים שיווקיים ו/או מסחריים), דבר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה ו/או מי מהקבוצה בכתב ומראש.

 

16. אבטחת מידע

 

            16.1 הנהלת האתר והחברה ו/או הקבוצה נוקטים באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים בו- בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים.

יובהר כי למרות מאמציהן של הנהלת האתר והחברה ו/או הקבוצה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, והנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי הנהלת האתר ו/או החברה ו/או הקבוצה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות  לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב חשיפת פרטים כלשהם, לרבות פרטי האשראי שהוקלדו על ידם לאתר ו/או שנמסרו על ידם למוקד שירות הלקוחות (במקרים החריגים בהם לא ניתן יהא להקליד נתונים אלה לאתר) - בין כאלה אשר שימשו בפועל לצורך רכישת מוצרים ובין כאלה שלא.  הקבוצה והאתר מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לשם ביצוע העסקאות, כאמור בתקנון זה, ולשם הפצת חומר שיווקי ו/או פרסומי של החברה ו/או קבוצה, כאמור בסעיף 7 דלעיל ו/או לשם כל עניין אחר כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה ו/או הקבוצה המפורסמת באתר זה. מובהר כי אין באמור על מנת להגביל את החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלעשות שימוש במידע לא מזהה, שאינו נוגע למשתמש ספציפי כלשהו (למשל: מספר המשתמשים באתר, התפלגות המשתמשים באתר בין נשים וגברים, וכדומה), ושימוש זה יהיה מותר, וייעשה על ידי החברה ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא כל מגבלה.  

 

17. שירות לקוחות

 

            מענה לשאלות המשתמשים, הבהרות בעניין כללי השימוש באתר ו/או סיוע טכני בהפעלת האתר, וכן מענה לפניות מזמינים בעניין החזרת מוצרים, ניתן לקבל במרכז שירות הלקוחות של החברה בוואטסאפ: 052-3326025 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00. 

יובהר כי לא ניתן יהא לפנות למרכז שירות הלקוחות לשם מסירת פרטים, לצורך ביצוע ו/או השלמת עסקה, כאמור בסעיף 6.1.2 לעיל, וכי עסקאות באתר יבוצעו באופן מקוון בלבד.  

 

18. ברירת דין ומקום שיפוט

 

            על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולא דינים של אף מדינה אחרת, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ועם הרכישה באתר יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת באזור תל-אביב-יפו בלבד ולא בפני כל ערכאה שיפוטית אחרת.

 

19. כללי

 

            19.1 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת. רק ההוראות והתנאים שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע כל פעולה על ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה וו/או את הנהלת האתר ו/או את מפעילי האתר ו/או את מי מטעמם.

             19.2 תנאי השימוש באתר חלים על שימוש באתר בכל מכשיר, לרבות טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיניהם וכיוצ"ב.

             19.3 רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, ולא תוכן ההודעות שיישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמשים, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.